Všeobecné Obchodné Podmienky pre Internet Company, s.r.o.

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Folklore.love

 

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej  medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.folklore.love, ktorým je spoločnosť 

Internet Company s.r.o., Družstevná 5 , 031 01 Liptovský Mikuláš , IČO: 51166852, DIČ: 2120632976

zapísaná v ORSR Bratislava I odd. Sro, Vložka číslo:  124080/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Bankové spojenie:   Tatra Banka, IBAN: SK8211000000002947080479 ,

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Kontaktné údaje

Telefón: (+421) 940 512 192

E-mail: ahoj@folklorelove.sk

Poštová addresa: Internet Company s.r.o. , Družstevná 5 , 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.folklore.love

  

1.2 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  

1.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.folklore.love alebo odoslala objednávku prostredníctvom elektronickej pošty.

 

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je potrebné uviesť identifikačné údaje tejto osoby.

 

 1. Objednávka a kúpna zmluva

2.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Kompletnú a úplnú objednávku prijatú elektronicky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí kupujúcemu.

 

2.2 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím najmä webového sídla alebo elektronickej pošty. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

2.4 Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

 

2.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Som oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu“ uvedenú pri vytváraní objednávky.


 1. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

 

 1. Cenové podmienky

4.1 Cena výrobkov je konečná, vrátane DPH

 

4.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 5 týchto VOP.

 

4.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

 1. Poštovné a balné

5.1 Spoločnosť Internet Company , s.r.o.. si balné neúčtuje.

 

5.2 Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci po celej Slovenskej republike. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v paušálnej výške stanovenej v závislosti na hodnote objednaného tovaru (cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách) takto:

Slovenská pošta

 • vo výške 3.60 EUR s DPH pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 50 EUR s DPH 
 • zdarma, pokiaľ hodnota tovaru presiahne čiastku 50 EUR s DPH. 

Kuriér – spoločnosť GLS:

 • vo výške 4.50 EUR s DPH pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 50 EUR s DPH 
 • zdarma, pokiaľ hodnota tovaru presiahne čiastku 50 EUR s DPH. 

Osobne

Tovar je možné prevziať aj osobne na predajnom mieste predávajúceho bez poplatku.

 

5.3 Poštovné a balné pre dodávky mimo územia Slovenskej republiky je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar

 6.1 Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny za tovar:

- platbou cez elektronické platobné brány a systémy,

UPOZORNENIE !!!  Túto službu použite pre platbu za tovar, ktorý je uvedený ako SKLADOM.   

-  prevodom na účet predávajúceho,

- v hotovosti v prípade osobného odberu.

 

6.2 Pokiaľ nebude cena za kupujúcemu už dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

6.3 V prípade, že sa objednávka tovaru kupujúceho bude zadávať priamo do výroby alebo na objednanie do zahraničia, alebo pôjde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, bude predávajúci na takúto realizáciu a vybavenie objednávky požadovať celkovú úhradu, ktorú musí kupujúci vopred zaslať na účet predávajúceho. O tomto bude predávajúci informovať kupujúceho pri spracovaní objednávky kupujúceho a predávajúci začne objednávku vybavovať až po prijatí prostriedkov na účet.

 

 1. Dodacie podmienky

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená jeho štandardná dostupnosť v číselnom vyjadrení počtu dní, počas ktorej vie predávajúci kupujúcemu objednaný tovar zabezpečiť, pokiaľ je tovar na sklade u dodávateľa. Ak bude pri tovare uvedené iné, alebo ak sa zmluvné strany dohodnú inak, alebo ak je uvedené „na objednávku“, je lehota na dodanie tovaru individuálna, a o tejto po jej reálnom zistení bude predávajúci kupujúceho obratom informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že sa dodacia lehota predĺži, alebo sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena od dodávateľa tovaru, bude predávajúci o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

 

7.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave jeho objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom DPD na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zákazníkovi je doklad o zaplatení zasielaný na email, ktorý bol poskytnutý predávajúcemu poskytnutý pri vyplnení objednávky.

  

7.4 Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške

.

7.5 Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky.

 

7.6 Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).


 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu: Internet Company, s.r.o., Družstevná 5 , 031 01 Liptovský Mikuláš . Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

 

8.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 • Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 • Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

 

8.3 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
 • vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
 • vrátený tovar musí byť nepoškodený
 • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
 • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

 

8.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;

 

Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! 

 

8.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 

8.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, ako aj náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre servis daného tovaru.

 

8.7 Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Na tovar zakúpený u spoločnosti Internet Company, s.r.o. cez elektronický obchod www.folklore.love poskytujeme kupujúcemu – fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

9.2 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

9.3 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.


9.4 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený u spoločnosti Internet Company.s.r.o. cez internetový obchod www.folklore.love, u ktorého záručná doba 24 mesiacov ešte plynie. Reklamáciu uplatňujte preukázateľne uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku predávajúcemu na adresu:

Internet Company, s.r.o. , Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované.

 

9.5  Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka nasledovné práva:

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Vyhlásenia predávajúceho

11.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.folklore.love sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11.2 Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť výrobky ponúkané na svojich stránkach. Ponuka výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na web stránke.


11.3Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11.4 Orgánom dozoru je:

 

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71 
011 79 Žilina 1 

tel. č.: 041 / 763 21 30
faxl. č.: 041 / 763 21 39
podanie podnetu (na www.soi.sk)

 

 1. Záverečné ustanovenie

12.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.folklore.love.

 

12.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúceho.

 

12.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

 

12.4  Okamihom odoslania objednávky kupujúci  potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

 

Slovak
Slovak